• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Global Target 2026: Beskjedent tap i løpet av debutmåneden for det nye obligasjonsfondet

(Fonder Direkt) Kapitalforvalteren ODDO BHF AM lanserte 9 september obligasjonsfondet ODDO BHF Global Target 2026, som investerer i high yield selskapsobligasjoner, i ratingspennet BB+ til B-. Fondet falt 0,18 prosent målt i basisvaluten euro i løpet av sine første tre uker, ifølge en månedsrapport for september.

Fondsforvalterne Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud skriver at fondet innledningsvis har investert i obligasjoner med forfall mellom 2024 og 2027. Aktiviteten i primærmarkedet oppgis å ha vært høy i løpet av måneden, og Global Target 2026 deltok i emisjoner fra de to telekomselskapene Salt og OTE.

ODDO BHF Global Target 2026 er et produkt av typen “forfallsdato”, som i dette tilfellet innebærerer at selve fondet forfaller og avvikles etter 31. desember 2026. I tråd med fondets mandat har forvalterne mulighet til å investere i obligasjoner som forfaller senest seks måneder og en dag etter den 31. desember 2026, fremkommer det av rapporten. Minst 60 prosent av eierandelene skal være utstedt av emittenter som har kontor med registrert adresse innenfor OECD, men forvalterne kan også investere opp mot 40 prosent av fondet i obligasjoner fra selskaper med registrert kontor utenfor OECD-området, inkludert vekstmarkeder.

Slik ser fordelingen av porteføljen ut utfra sektor og geografi. Grunnleggende industri (Basic Industry) topper rangeringen, deretter fulgt fritid og personbiler på sektornivå, mens USA, Frankrike og Storbritannia står for de største eksponeringene på landnivå. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Slik ser fordelingen av porteføljen ut utfra sektor og geografi. Grunnleggende industri (Basic Industry) topper rangeringen, deretter fulgt fritid og personbiler på sektornivå, mens USA, Frankrike og Storbritannia står for de største eksponeringene på landnivå. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Olivier Becker og Victoire Dubrujeaud skriver at markedssentimentet knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina er noe bedre i september, som følge av nyheter om nye forhandlinger i oktober; dette til tross for at USA tidligere denne måneden innførte 15-prosents toller på varer produsert i Kina med en verdi på 125 milliarder dollar.

Det var en svekkelse av økonomiske nøkkeltall i eurosonen i løpet av måneden, og avmatningen i industrien fortsatte, ledet an av Tyskland, ifølge forvalterduoen. Samtidig så holdt inflasjonen seg omkring 1 prosent på årsbasis i august.

“Med bakgrunn i at både svake økonomiske nøkkeltall og en inflasjon som er betydelig lavere enn toprosentsmålet kuttet ECB innskuddsrenten med 10 basispunkter og gjeninnførte sitt tilbakekjøpsprogram med en verdi på 20 millioner euro per måned fra og med 1. november. Lettelser i pengepolitikken og optimisme knyttet til handelskrigsforhandlingene førte til en økning i statsobligasjonsrentene i løpet av måneden, skriver porteføljeteamet. Markedet for høyrenteobligasjoner falt 0,34 prosent i september, ifølge forvalterne, som opplyser at sektorene transport, helse og grunnleggende industri bidro til nedgangen med et fall på henholdsvis 2,4, 1,0 og 0,9 prosent. Bedre gikk det for detaljhandel, personbilder og eiendom, som ifølge forvalterne viste motstandskraft med en oppgang på henholdsvis 0,9, 0,6 og 0,3 prosent.

En avmatning i global industriproduksjon ser nå ut til å ha fått feste, og en rekke selskaper rapporterte lavere resultater for andre kvartal, samtidig som en rekke selskaper har fått nedjustert sine kredittvurderinger av relevante institusjoner. Et bakteppe preget av makroøkonomisk avmating og vedvarende høye nivåer av idiosynkratisk risiko, fører til at vi forblir forsiktige og selektive i investeringene våre, skriver Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud.

Fondet hadde per 30 september investert i 82 ulike selskaper. Nedenfor følger en liste over utstedere som har de største vektene i porteføljen i ODDO BHF Global Target 2026.

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER