• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND: +0,57% i aug, teamet peker på viktigheten av valg av kreditt

(Fonder Direkt) Rentefondet ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 0,57 prosent i august i basisvalutaen euro, støttet av risikovilje på den europeiske high yield-markedet, som er fondets fokusområde. Sammenligningsindeksen (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) økte samtidig 0,66 prosent.

Det fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalterne Alexis Renault og Frauke Wolkewitz. Årets avkastning summeres så langt til 6,67 prosent, mot 8,56 prosent for indeksen.

“Det positive risikoklimaet ble fortsatt støttet av forhåpninger om et amerikansk rentekutt, et nytt QE-program i Europa og en løsning på handelsspenninger i USA og Kina,” skriver forvaltergruppen.

Alexis Renault og Frauke Wolkewitz meddeler at det tekniske bildet i Europas high yield-marked fortsatte å være blandet i løpet av måneden. På den ene siden var august nok en måned med instrømminger til aktivaklassen, men samtidig fortsatte likviditeten i annenhåndsmarkedet å være knepen. Videre ble emisjonsaktiviteten dempet som et resultat av semesterperioden, legger forvalterne til.

Eksponeringer i ulike sektorer for fondet (turkis) og sammenligningsindeks (grå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Eksponeringer i ulike sektorer for fondet (turkis) og sammenligningsindeks (grå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bond er defensivt posisjonert, da porteføljen har en durationundervekt og lavere opsjonsjusterte spredniner (OAS) enn hva som er tilfellet i referanseindeksen. På sektornivå sies fondet å ha risikojusterte undervekter i sykliske områder som personbiler, kjemikalier og transport. Den defensive posisjoneringen gjenspeiler forvaltergruppens forutsetninger om høyere volatilitet på det europeiske high yield-markedet fremover, i et investeringsmiljø preget av økonomisk nedgang, synkende selskapsresultater og geopolitiske usikkerheter.

“Kredittvalg forblir vesentlig og blir dessuten stadig viktigere i det nåværende miljøet med høyere idiosynkratisk risiko, for å kunne oppnå meravkastning,” skriver Alexis Renault og Frauke Wolkewitz.

På ratingnivået er fondet overvektet B-obligasjoner, på bekostning av obligasjoner med kredittrating BB og CCC, der undervekter noteres.

Ratingfordeling i prosent for fondsporteføljen (turkis) og sammenligningsindeksen (grå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Ratingfordeling i prosent for fondsporteføljen (turkis) og sammenligningsindeksen (grå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER