• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Det meste gikk bra i 2.kv, holder fast ved positivt syn på amerikanske og australske statsobligasjoner

(Fonder Direkt) Rallyet i statsobligasjoner fortsatte i andre kvartal, ledet av svakhet i finansielle data og forventninger til lettelser fra sentralbanker.

Det fremgår av kvartalsrapporten til rentefondet Jupiter Dynamic Bond, som forvaltes av Ariel Bezalel.

Fondet steg i kvartalet og overgikk sin referanseindeks, drevet av en porteføljestruktur som balanserer amerikanske og australske statsobligasjoner med selektivt utvalgt eksponering mot kreditt og fremvoksende markeder, sa forvalteren.

I juni økte fondet med 0,6 prosent (basisvaluta euro), noe som betyr en økning på 5,8 prosent når første halvår er oppsummert. I norske kroner er tilsvarende tall 0,1 og 3,8 prosent.

“Handelsspenninger økte den økonomiske usikkerheten, og markedsaktører flyktet til gull og statsobligasjoner. I slutten av juni hadde futuresmarkedet fullt priset inn et Fed-kutt i juli, samt en rekke rentekutt mot slutten av 2020. Forventningene økte til og med 50 basepunkter i juli, “skriver Ariel Bezalel.

Forvalteren bemerker at den amerikanske tiårsrenten gikk under 2 prosent i kvartalet for første gang siden november 2016, mens den australske falt med om lag 1 prosent, noe som ble forsterket av boligmarkedsfrykt og av en større økonomisk nedgang.

Den mest ekstreme rentesituasjonen er imidlertid funnet i Europa, hvor den tyske 10-åringen returnerer -0,3 prosent (på tidspunktet for kommentaren) og en sveitsisk 30-årig obligasjon har utrolig flyttet seg til et negativt avkastningsområde. Lederen påpeker at den totale summen av negativ avkastningsgjeld har økt til $ 1300 milliarder globalt, med Europa førersetet. I Europa er det enda 500 milliarder kroner i selskapsobligasjoner som gir negativ avkastning, legger han til.

Porteføljen leverte bredt, bortsett fra CDS-derivater HY

Fallende statsobligasjonsrenter bidro til kvartals positive avkastning for fondet, som i lang tid har hatt amerikanske og australske statsobligasjoner som kjernebeholdninger. Fondets kreditteksponering ga også en positiv avkastning i kvartalet, da god utvikling i april og juni veide over en svakere mai.

“På grunn av fallende renter var etterspørselen av avkastning svært intakt, selv om det svingende handelsforholdet mellom USA og Kina til en viss grad dikterte stemningen. om kredittmarkedet. Høyrentemarkedet falt tilbake i juni, drevet av håp om sentralbanktiltak”, skriver Ariel Bezalel angående kredittmarkedet.

Vekstmarkedene hadde også en god utvikling i fondet i kvartalet. I denne sammenheng nevner forvalteren argentinske statspapirer og brasilianske selskapsobligasjoner, blant annet i proteinprodusentene JBS og Marfrig.

Fondets CDS-derivater mot høyrenteobligasjoner bidro derimot negativt til avkastningen. Formålet er å redusere spreaden mellom amerikanske og europeiske høyrenter. Disse instrumentene bidro negativt, ettersom kreditspredningene ble kontrahert, ifølge forvalteren.

Makrolamper blinker rødt

Fremover ser forvaltertemaet varselsflagg for makroøkonomien.

“Det finnes fortsatt en hel del aktører med for høy selvtillit innen risikoaktiva, og investorer suges inn i verdipapirer uten at de forstår den reelle risikoen. Det har vært vår tro en stund at USA nærmer seg slutten av konjunktursyklusen og beveger seg nærmere den neste resesjonen. Vi regner med å se enda mer aggressiv holdning fra sentralbankene, mer enn det som nå er priset inn i markedene”, skriver Ariel Bezalel.

Som en begrunnelse for dette synet en rekke faktorer blitt fremhevet. Fremveksten av “covenant-lite” -kreditter og “zombiefirmaer” som holdes i live av lave renter, vedvarende svekkelse av handelsdata i nøkkelsteder i Asia og Europa, høy gjeld i amerikanske selskaper, flagrende og inverterte yieldkurver, samt forverrede globale PMI-tall for industrien.

Samtidig påpeker Ariel Bezalel at Federal Reserve, med tanke på styringsrente på 2,25-2,5 prosent, knapt har noen ammunisjon for å stimulere økonomien. I etterkrigstiden har Fed historisk senket renten med i gjennomsnitt 4,5 prosent for å takle nedgangstider, legger han til. En annen faktor som er fremhevet, er lengden på den amerikanske økonomiske ekspansjonen, som nå er den lengste hittil siden målinger ble introdusert i 1854, som han selv mener bør betraktes som en grunn til refleksjon.

“Det er derfor vi ser det som lite sannsynlig at bare pasifisering vil være nok til å drive et bærekraftig rally. Fed ser ut til å se økonomien gjennom en 90-talls linse, da Fed-lederen Alan Greenspan implementerte såkalte “forsikringsrentekutt” i 1995 og 1998 for å forlenge den amerikanske ekspansjonen”, skriver Ariel Bezalel.

Fondsforvalteren er imidlertid av den oppfatning at det for tiden ikke er noen nedgang i midtsyklusen, og at Federal Reserve i siste instans vil trenge å gjennomføre aggressive rentekutt.

Fokus høy kvalitet, bra likviditet

Som et resultat av forvalterens forsiktige makrosyn og den vekt fondet legger til å håndtere lavere risiko, har fokus siden begynnelsen av 2018 vært på en portefølje av likvide midler av høy kvalitet, ifølge forvalteren. Porteføljens likviditet er styrket vesentlig gjennom redusert eksponering mot høyrente og en markant økning i eksponeringen for AAA-klassifiserte statspapirer, fremgår det videre.

Posisjoner i fondet som er fremhevet som attraktive inkluderer (fortsatt) amerikanske og australske statsobligasjoner, indiske statsobligasjoner (forventning om ytterligere rentenedgang i de kommende månedene på grunn av tro på lavere inflasjon), samt kredittbeholdninger i amerikanske og brasilianske kjøttprodusenter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER