Finans: Alder behøver ikke å kvele konjunkturen - Landeborn

OSLO (Fondene TDN Direkt) Den nåværende konjunktursykelen har vart i ni år og to måneder, noe som er lengre enn de vanlige syv årene og følgelig taler for at de gode tidene går mot slutten. Man må allikevel se på flere faktorer enn konjunkturoppgangens lengde for å bedømme de økonomiske utsiktene, sa seniorstrateg Maria Landeborn i Danske Bank ved Danske Invests årlige plasseringsevent denne uken.

“Både verdensøkonomien og selskapsinntjening vokser. Geopolitisk risiko påvirker markedssentimentet på kort sikt, men knekker ikke konjunkturer”, var budskapet fra Maria Landeborn.

Strategen konstaterer at vi har hatt et sterk marked tross alle risikoer som stadig påpekes. I lys av dette nevner hun USAs handelskrig med Kina, brexits uvisse utfall, svake valutaer i fremvoksende markeder samt politisk usikkerhet i Italia knyttet til budsjett. Angående hjemlig politik i Sverige ser Maria Landerborn riksdagsvalget mer eller minder som en non-event. Valget antas å ha “ingen eller liten” effekt på Stockholmsbørsen og seniorstrategen peker på at markedet knapt noterte den uklare parlamentariske situasjonen etter valget høsten 2014.

Derimot ser Maria Landeborn en risiko i at den svenske kronen kan svekkes ytterligere dersom utenlandske investorer ser at landet ikke kan danne regjering og skjerpe seg (imidlertid med reservasjonen at kronen allerede handles på samme lave nivåer som under finanskrisen, noe hun kaller krisenivåer).

Maria Landeborn mener at det ikke er usannsynlig at vi går mot en konjunkturrekord og viser til at ledende indikatorer, som den tyske IFO-indeksen samt god inntjeningsvekst på selskapsnivå, støtter dette. IFO-indeksen peker på fortsatt global ekspansjon, selv om Europa har bremset ned, sa seniorstrategen, som midlertidig legger til at Danske Banks syn er at Europa har nådd bunnen.

IFO-indeks over det tyske næringslivsklimaet pr den 27. august 2018.

IFO-indeks over det tyske næringslivsklimaet pr den 27. august 2018.

Samtidig ventes veksten i verden å nå toppen i år, men vil uansett ligge på et høyt nivå i 2019. Maria Landeborn priser Kina, som vokser 6-7 prosent, tross en omfattende omstilling fra en eksportøkonomi til en mer tjenestebasert økonomi.

Danske Banks grunnsyn angående handelskrigen er at den kommer i det minste til å vare til det amerikanske mellomvalget i november, ettersom president Trump ønsker å fremstå som handlekraftig blant befolkningen og ikke risikere å forvandles til en såkalt “lame duck”, med begrenset innflytelse etter valget. Dermed kan man forvente relativt høy volatilitet på børsene en stund til, ifølge seniorstrategen.

Maria Landeborn understreker imidlertid at handelskonflikten må gå mot løsning innen ikke altfor lang tid dersom den ikke skal påvirke veksten alvorlig.

Samlet sett anser Maria Landeborn det økonomiske klimaet som relativt lyst og tror ikke politisk uro skal knekke veksten.

“Før eller siden kommer en lavkonjunktur og vi har gått inn i et senere stadium av konjunkturen, men resesjonsfaren er tross alt lav, noe som støttes av Federal Reserves resesjonsindikator”, sa Maria Landeborn.

Om lavkonjunkturen ligger et par år frem i tid kan man enda anta at børsene vil gi bra avkasting en stund til, gitt at børsen ligger seks måneder før konjunkturen, ifølge Danske Banks seniorstrateg.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER